Samenvatting.

Het Virtuele Transportbedrijf is een project waarin twaalf adviseurs deelnemen die zich bezig houden met advieswerk in de transportsector.
Aanleiding voor het Virtuele Transportbedrijf is de constatering dat ontwikkelingen in moderne technologie zich versnellen, en de indruk bestaat dat de transportsector grosso modo daar nog te weinig op inspeelt. Informatietechnologie gaat een steeds belangrijker rol spelen in het transport. Wie dat negeert, kan zijn concurrentiepositie in gevaar zien komen.
De doelstelling van dit project is dan ook:
 • bewustmaking van de bedrijfstak over de gevolgen van de opkomst van moderne technologie, en de manier waarop dit de transportmarkt verandert.
 • geven van informatie en ondersteuning om bedreigingen om te zetten in nieuwe uitdagingen.

  Met deze actie geven wij een visie op een aantal belangrijke ontwikkelingen, en concrete tips voor een succesvolle aanpak. Alle deelnemers zijn onafhankelijk en kunnen opereren zonder last of ruggespraak. Alle adviseurs nemen rekenschap van hun eigen uitspraken. Iedereen spreekt op persoonlijke titel, niet uit naam van het bureau waarvoor men werkt.

  Het Virtuele Transportbedrijf is "spontaan" ontstaan, toen uit gesprekken met adviseurs over de ontwikkeling van de bedrijfstak, over enkele cruciale zaken een opvallende consensus bleek te bestaan:
 • nieuwe technische hulpmiddelen kunnen goede diensten bewijzen voor het verhogen van de efficiency in het transport, en het verbeteren van de kwaliteit. Het effect is echter niet recht evenredig met de investering: het gaat erom de passende systemen op een intelligente manier in te zetten.
 • electronic commerce zal invloed hebben op goederenstromen en de vraag naar logistieke diensten. Er zal behoefte ontstaan aan nieuwe typen logistieke dienstverleners, die nieuwe logistieke concepten in de markt aanbieden.
 • Europese regelgeving en de wijze van invoering hiervan in Nederland, zal van grote invloed zijn op de concurrentiepositie van het Nederlandse wegtransport. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de elektronische tachograaf en de wetgeving rondom maten en gewichten.
 • logistiek dienstverleners moeten zich meer gaan bezighouden met strategie. Ze moeten bepalen welke markt ze willen bedienen, welke diensten ze aanbieden, hoe ze zich onderscheiden van concurrenten en hoe ze hun kwaliteit bij klanten in beeld brengen. Ze zullen moeten kiezen wat ze zelf doen en wat ze uitbesteden. In dit kader zal opnieuw kritisch moeten worden bekeken of ze met anderen kunnen samenwerken en zo ja, in welke vorm.

  De titel Het Virtuele Transportbedrijf is een uitdagende kreet, en die is bewust gekozen. Er vindt een desintegratie plaats in de transportwereld: het uiteentrekken van regisseurs en uitvoerders. Met de beschikbaarheid van internet als alles verbindend medium, is niet langer een groot kantoorpand of eigen wagenpark het meetinstrument voor de positie in de markt. In de 'virtuele' transportmarkt is de logistiek dienstverlener een organisator, een denker, die de tonkilometers zo goedkoop mogelijk inkoopt en zijn winst behaalt uit het intelligent organiseren. Deze vorm van ondernemerschap doet ook in Nederland zijn entree, en vormt zowel een bedreiging als een uitdaging voor bestaande partijen in de markt. Dit is het 'gedachtengoed' van Het Virtuele Transportbedrijf.

  De adviseurs laten het niet bij deze constatering, maar geven aan dat bestaande ondernemingen met een 'vleugje virtueel' betere kansen op overleven hebben. MKB-bedrijven zijn van nature flexibel en kunnen zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. De technologie wordt steeds laagdrempeliger en kan gemakkelijker worden ingevoerd. De deelnemers in Het Virtueel Transportbedrijf helpen dagelijks ondernemers met dergelijke transformaties, of het nu gaat om het uitdenken van een concept of het implementeren van een telematicasysteem.

  De lancering van deze internet site is geen afsluiting van het project, maar het begin. Waar mogelijk en zinvol, zullen vervolgactiviteiten worden ontplooid. De eerste activiteit is de oprichting van het Meldpunt Samenwerking, waar ondernemers zich kunnen melden als ze iets voelen voor samenwerking, en in contact willen komen met gelijkgestemden.

  Het Virtuele Transportbedrijf is een product van Corneliszoon. • kantoor

  Wilt u dat wij u per e-mail op de hoogte houden van dit project, dan kunt op onderstaande knop klikken.

  planning